Přidat k oblíbeným
Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Obršlík

Víte, že...

Pravidlo střídavého řazení (tzv. pravidlo „zipu“) Vás podle úřadů při vjíždění do průběžného jízdního pruhu nechrání.

Součástí pravidel silničního provozu pro jízdu v jízdních pruzích je již několik let tzv. pravidlo střídavého řazení („zipování“) jehož účelem by mělo být zajištění větší plynulosti provozu a zrovnoprávnění řidičů ve všech pruzích při sbíhání provozu do menšího počtu jízdních pruhů (např. uzavírka při rekonstrukci, dopravní nehoda, překážka v jízdním pruhu apod.).
Víte, že pokud není intenzita provozu tak vysoká, že se ve všech sbíhajících se pruzích vytvoří řady vozidel, nelze vůbec toto pravidlo uplatnit?
Pravidlo zipu se předně uplatní pouze v situaci, kdy se kvůli sbíhání provozu do menšího počtu jízdních pruhů vytvoří souběžné řady vozidel. Zákon stanoví, že v takové situaci umožní řidiči vozidel v průběžném pruhu střídavé řazení řidičům vozidel z druhého pruhu.
Toto na první pohled jednoznačné ustanovení je však převážně správními orgány vykládáno tak, že řidiči v průběžném jízdním pruhu by sice měli umožnit střídavé řazení, ale nejsou k tomu povinni. Logickým důsledkem takového výkladu je pak to, že pokud se řidič při zařazování do průběžného jízdního pruhu dostane do kolize s vozidlem jedoucím v průběžném jízdním pruhu, bude tento řidič za obvyklých okolností (nikoliv vždy) určen jako viník dopravní nehody. V takovém případě je jedinou možností obrany podání žaloby u příslušného správního soudu s tím, aby soud postup úřadů přezkoumal.

Půjčit auto jinému může znamenat obrovská rizika.

Provozovatel motorového vozidla (tj. vlastník, nájemce či leasingový nájemce apod.) je ze zákona odpovědný zejména za veškeré škody způsobené provozem motorového vozidla. Tato odpovědnost provozovatele je dána i v době, kdy vozidlo řídí jiná oprávněná osoba. Protože při provozu motorového vozidla existuje vysoké riziko způsobení škody jinému, byl zaveden institut povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, tzv. povinné ručení.
Povinné ručení však nekryje všechna rizika. Nekrytou oblastí je tzv. odpovědnost za zásah do práva na ochranu osobnosti, přičemž i následky této odpovědnosti mohou být značné. Neméně podstatná je také skutečnost, že této odpovědnosti se provozovatel nemusí zprostit ani v případě, kdy byla újma způsobena řidičem, jemuž provozovatel řízení vozidla umožnil.

Nepřiměřená rychlost versus přednost v jízdě podle Nejvyššího soudu ČR.

Určitě jste v nedávné době zaregistrovali v médiích komentáře k soudnímu rozhodnutí, kdy se soud zabýval dopravní nehodou za účasti řidičky vjíždějící na hlavní silnici a řidiče jedoucího po hlavní silnici nedovolenou rychlostí. Soud rozhodl, že nelze věc zjednodušovat a odpovědnost za nehodu dávat řidičce za nedání přednosti v jízdě, ale věc bude posuzována znovu a soudy by se měly důsledně zabývat i případnou odpovědností řidiče, jenž sice jel po hlavní silnici, ale jel rychlostí značně přesahující povolenou rychlost, což řidička vjíždějící na hlavní silnici nemohla předvídat.
V dalším řízení tedy může být viníkem nebo spoluviníkem nehody shledán i řidič vozidla, které sice jelo po hlavní silnici a mělo přednost, ale jeho řidič výrazně překročil v daném místě povolenou rychlost. Rozhodnutí soudu v této věci by rozhodně nemělo být vykládáno jako změna nebo omezení pravidla přednosti v jízdě.

Osoba, která je uvedena jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí, vůbec vlastníkem být nemusí.

Zápis určité osoby v katastru nemovitostí jako vlastníka nemovitosti není absolutní zárukou, že tato osoba je skutečným vlastníkem této nemovitosti. Jinými slovy, ani originál výpisu z katastru nemovitostí, na němž je jako vlastník nemovitosti uvedena Váš smluvní partner, neznamená jistotu, že tato osoba je skutečně vlastníkem nemovitosti. Důvody, proč se zápis v katastru nemovitostí liší od skutečného právního stavu, mohou být velice rozmanité. Nejčastějším důvodem je vada a neplatnost úkonu, kterým mělo dojít k předchozímu převodu nemovitosti, zrušení smlouvy, na jejímž základě osoba zapsaná v katastru nemovitostí toto vlastnické právo původně nabyla, pochybení katastrálního úřadu při vedení katastru nemovitostí a zápisu práv k nemovitostem. K tomu, aby bylo při jednání o určité nemovitosti ověřeno vlastnické právo osoby, jež je jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí, je nutno prověřit i další dokumenty uložené u katastrálního úřadu.

Pokud jste účastníkem dopravní nehody, kterou způsobil řidič jiného vozidla, budeme Vás zastupovat bezplatně a naši odměnu za Vás uhradí viník nehody.

Stanete-li se účastníkem dopravní nehody, kterou v plném rozsahu způsobil řidič jiného motorového vozidla, nebudete za naše právní služby platit vůbec nic a naše zastupování pro Vás bude bezplatné. Veškeré náklady na naše služby budou v těchto případech uhrazeny viníkem dopravní nehody a celou záležitost vyřídíme za Vás. Podrobnější informace Vám v případě zájmu rádi sdělíme.

V některých soudních sporech účtujeme klientům odměnu pouze podílem z vysouzené částky.

V určitých případech zastupujeme naše klienty s tím, že nám náleží odměna za zastupování pouze v případě, že je klient ve sporu úspěšný. K takové dohodě může dojít v případě, že výsledek sporu není možné zcela jistě předpovědět a klient nemá zájem nést riziko vynaložení dalších nákladů. Pokud je takovým způsobem odměna stanovena, je její výše určena určitým podílem na výtěžku sporu. Klient má tedy jistotu, že pokud by byl přes veškeré úsilí ve sporu neúspěšný, je naše zastoupení bezplatné a veškeré naše služby mu budou poskytovány zdarma.